=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเบลเยียม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเบลเยียม

     

In Brief :  

 • ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรป ชายแดนติดกับฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองท่าขนส่งทางทะเลที่สำคัญ ถูกขนานนามว่าเป็น ““ทางแยกของยุโรป” 
 • เป็นประเทศที่มีความชื้นสูง อากาศค่อนข้างเย็น มีฝนตกตลอดปี ลมแรง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 9 – 15 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของปี จะอยู่ระหว่าง เดือน เมษายน - กันยายน
 • เป็นหนึ่งในสมาชิก "เบเนลักซ์" กลุ่มประเทศที่รวมตัวขึ้นเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ในอดีต 3 ประเทศเคยเป็นอาณาจักรเดียวกันที่รู้จักในชื่อ "ดินแดนแผ่นดินต่ำ" คืออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
 • แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขตใหญ่ ๆ คือเขตที่ใช้ภาษาดัชต์เป็นภาษาราชการอยู่ทางตอนเหนือของเบลเยียมเรียกว่า “Flanders” ส่วนเขตปกครองทางใต้จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการเรียกว่า “Wallonia” มีการปกครองเป็นของตัวเอง ภายใต้รัฐบาลกลาง
 • เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมสูง และทัศนคติที่เป็นมิตรต่อนักศึกษาต่างชาติ สถาบันการศึกษาระดับสูงของเบลเยียมได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และค่าครองชีพสำหรับนักเรียนในเบลเยียมค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป

 

ภาษาที่ใช้ : ดัชต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน (เป็นภาษาราชการ)

 

การศึกษาประเทศเบลเยียม :

 • การศึกษาในเบลเยียมเป็นภาคบังคับระหว่างอายุ 6 ถึง 18 ปีหรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น
 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น การศึกษาก่อนวัยเรียน และ ระดับประถมศึกษา 6-12 ปี
 • มัธยมศึกษา 12–18 ปี
 • อุดมศึกษา แบ่งเป็น มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสารพัดช่าง/อาชีวศึกษา
 • โรงเรียนมัธยมจะมุ่งเน้นการพัฒนาศัพยภาพของนักเรียนตามความชอบและความสนใจเป็นหลัก นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนและกลุ่มวิชาที่สนใจได้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
 • โรงเรียนมัธยมทั่วไป
 • โรงเรียนเทคนิค
 • โรงเรียนอาชีวะ
 • สถาบันศิลปะ 
 • เบลเยียมให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา บุคลากรผู้สอนที่มีวุฒิ และความเท่าเทียมทางการศึกษาของประชากร จึงไม่มีการสอบเข้า และไม่เก็บค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบการศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนมีชั่วโมงเรียนที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อให้เวลาเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็น Youth House หรือ After School ที่มีกระจายอยู่ในทุกชุมชนอีกด้วย
   

ลักษณะโครงการฯ :

 • โครงการฯ ระดับมัธยมปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และการคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยนและหน่วยงานรัฐบาล 
 • องค์กรแลกเปลี่ยนฯ เป็นผู้จัดสรร โรงเรียน เมือง และครอบครัวอาสาสมัคร (นักเรียนไม่สามารถเลือกได้)
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้

*Report card แสดงสถานะการเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เป็นเกรด การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 

 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรป ที่มีอัตราค่าครองชีพไม่สูงจนเกินไป และมีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน
 • นักเรียนไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาขณะสมัคร แต่ควรเรียนให้มีความรู้ภาษาระดับเบื้องต้นก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ

 

ขั้นตอนเฉพาะ :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ
   

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG : 428,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive : 464,000 บาท
   

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ


 

   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 #แลกเปลี่ยน2564
#แลกเปลี่ยนเบลเยี่ยม

#TheFutureIsYoursToChoose