=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเบลเยียม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเบลเยียม

     

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรป ที่มีอัตราค่าครองชีพไม่สูงจนเกินไป และมีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

 

Belgium in Brief :  

 • ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ชายแดนติดกับฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองท่าขนส่งทางทะเลที่สำคัญ ถูกขนานนามว่าเป็น “ทางแยกของยุโรป” 
 • เป็นประเทศที่มีความชื้นสูง อากาศค่อนข้างเย็น มีฝนตกตลอดปี ลมแรง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 9 – 15 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของปี จะอยู่ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน
 • เป็นหนึ่งในสมาชิก "เบเนลักซ์" กลุ่มประเทศที่รวมตัวขึ้นเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ในอดีต 3 ประเทศเคยเป็นอาณาจักรเดียวกันที่รู้จักในชื่อ "ดินแดนแผ่นดินต่ำ" คืออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
 • แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขตใหญ่ ๆ คือเขตที่ใช้ภาษาดัชต์เป็นภาษาราชการอยู่ทางตอนเหนือของเบลเยียมเรียกว่า “Flanders” ส่วนเขตปกครองทางใต้จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการเรียกว่า “Wallonia” มีการปกครองเป็นของตัวเอง ภายใต้รัฐบาลกลาง
 • เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมสูง และทัศนคติที่เป็นมิตรต่อนักศึกษาต่างชาติ สถาบันการศึกษาระดับสูงของเบลเยียมได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และค่าครองชีพสำหรับนักเรียนในเบลเยียมค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป

 

ภาษาที่ใช้ : ดัชต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน (เป็นภาษาราชการ)

*นักเรียนจะได้อยู่ในเขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาหลัก

การศึกษาประเทศเบลเยียม :

 • การศึกษาในเบลเยียมเป็นภาคบังคับระหว่างอายุ 6 ถึง 18 ปีหรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น
  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น การศึกษาก่อนวัยเรียน และ ระดับประถมศึกษา 6-12 ปี
  • มัธยมศึกษา 12–18 ปี
  • อุดมศึกษา แบ่งเป็น มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสารพัดช่าง/อาชีวศึกษา
 • โรงเรียนมัธยมจะมุ่งเน้นการพัฒนาศัพยภาพของนักเรียนตามความชอบและความสนใจเป็นหลัก นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนและกลุ่มวิชาที่สนใจได้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
  • โรงเรียนมัธยมทั่วไป
  • โรงเรียนเทคนิค
  • โรงเรียนอาชีวะ
  • สถาบันศิลปะ 
 • เบลเยียมให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา บุคลากรผู้สอนที่มีวุฒิ และความเท่าเทียมทางการศึกษาของประชากร จึงไม่มีการสอบเข้า และไม่เก็บค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระบบการศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนมีชั่วโมงเรียนที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อให้เวลาเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็น Youth House หรือ After School ที่มีกระจายอยู่ในทุกชุมชนอีกด้วย
   


การเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • นักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) 5 วิชา ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และมีวิชาเลือก (Elective subject) ที่หลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ หรือโรงเรียนแนะนำตามความเหมาะสมของระดับภาษาของนักเรียน เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น
 • เมื่อจบโครงการฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเข้าเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด 
  การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 


 

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2550 - 31 กรกฎาคม 2553 
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 และมีสถานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์

นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสขณะสมัคร แต่นักเรียนต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้มีความรู้ระดับเบื้องต้นก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ

 

ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และทำใบสมัครภาษาอังกฤษ/ฝรั่งเศส
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ


   

ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน : 450,000 บาท
*วันที่ปรับปรุง:  25 เมษายน 2567

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาโรงเรียน และครอบครัว/ ที่พัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับ (ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าจัดการเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางเข้าร่วมโครงการ (กรณีเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
 • การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วตามระเบียบของสายการบิน (ถ้ามี) ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการเดินทางอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน หรือเรียนเพิ่มเติม)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการ


 

   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนเบลเยี่ยม

#TheFutureIsYoursToChoose