=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส

     

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรป สนใจด้านศิลปะ แฟชั่นและการออกแบบ ศิลปะการทำอาหาร หรือต้องการพัฒนาภาษาให้แข็งแรง เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อ และทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสในอนาคต


France in Brief :

 • สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประเทศพื้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก (ประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่สหภาพยุโรป ไม่นับรวมรัสเซีย) มีพรมแดนติดกับ 9 ประเทศ
 • เป็น key player ในยุโรปและของโลก มีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางนโยบายใน EU และเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และอังกฤษ
 • ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งมรดกโลก มีชื่อเสียงด้านศิลปะและอาหาร มีเส้นทางที่เดินทางเชื่อมโยงไปประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่สะดวก จึงเป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประมาณ 83 ล้านคน/ปี
 • ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก และเป็นภาษาทางการของประเทศต่างๆ มากกว่า 51 ประเทศ
 • หนึ่งในวัฒนธรรมหนึ่งของคนฝรั่งเศส คือการนอนกลางวัน 

 

ภาษาที่ใช้ : ฝรั่งเศส

 

การศึกษาประเทศฝรั่งเศส :

 • การศึกษาภาคบังคับคือระหว่างอายุ 6 - 16 ปี โดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน และไม่มีการสอนวิชาทางศาสนา
 • การศึกษาภาคบังคับแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา (Primary School) มีทั้งหมด 5 ชั้นเรียน และ ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)
 • ในระดับมัธยมศึกษาแยกออกเป็น 2 ระดับ คือ
  • มัธยมต้น (Collège) ประกอบด้วยประถมศึกษาปีที่ 6  - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนการสอนเป็นวิชาการสายสามัญ ยังไม่แยกออกเป็นวิชาเฉพาะด้าน
  • มัธยมปลาย (Lycée) โดยแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ และทางเทคโนโลยี (Lycée d’enseignement général et technologique) และโรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิชาชีพ (Lycée Professionnel)

เมื่อจบการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาที่เรียน

 

การเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • นักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) 5 วิชา ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และมีวิชาเลือก (Elective subject) ที่หลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ หรือโรงเรียนแนะนำตามความเหมาะสมของระดับภาษาของนักเรียน เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น
   
 • เมื่อจบโครงการฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเข้าเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด 
  การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 

 

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2550 - 31 กรกฎาคม 2553 
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 และมีสถานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์
 • นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสมาก่อน แต่ต้องสอบผ่านภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2 ก่อนยื่นขอวีซ่า (ภายในเดือนพฤษภาคม) 
 • นักเรียนที่ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อยที่ระดับ A1
 • (สามารถเรียนภาษาได้ที่โรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสทั่วไป หรือที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ / Aliance Francaise Bangkok)
 • นักเรียนต้องสอบผ่านภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2 ก่อนยื่นขอวีซ่า (ภายในเดือนพฤษภาคม) 

 

ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และทำใบสมัครภาษาอังกฤษ/ฝรั่งเศส
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ
   

ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :  450,000 บาท
*วันที่ปรับปรุง : 25 เมษายน 2567

 ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาโรงเรียน และครอบครัว/ ที่พัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับ (ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าจัดการเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางเข้าร่วมโครงการ (กรณีเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
 • การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

   

   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนฝรั่งเศส

#TheFutureIsYoursToChoose