=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา     
 

In Brief : 

 • ประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก  ด้วยประชากรเพียง 37 ล้านคน
 • มีภูมิประเทศสวยงามที่สุดของโลก พื้นที่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ โดยองค์การสหประชาชาติ  (UN) ยอมรับให้เป็น 1 ใน 5 ประเทศที่น่าอยู่ และปลอดภัยที่สุดในโลก  
 • เป็นประเทศที่ประกอบด้วยชาวตะวันตกผิวขาวและชนชาติเอเชีย จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี และนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 • มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก มีกระทรวงศึกษาในทุกๆ มณฑล   
 • รัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิต รวมถึงด้านการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียนจึงไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีอื่นๆ

 

ภาษาที่ใช้ : มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ อังกฤษ (ภาษาหลัก) และฝรั่งเศส ที่ใช้ในมณฑลควิเบก

 

ระบบการศึกษา : 

 • ระบบการศึกษาแคนาดาคล้ายคลึงกับอเมริกา แต่ละมณฑลมีรัฐบาล และกระทรวงศึกษากำหนดนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาของตนเอง  โดยมีกรรมการโรงเรียน/สถาบันการศึกษาท้องถิ่น (District School Board) ดูแล และบริหารจัดการ
 • นักเรียนแคนาเดียนใช้เวลา 12 ปีในการจบมัธยม ยกเว้นในมณฑลควิเบกที่มีชั้นเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยหรือวุฒิบัตรวิชาชีพ (CEGEP) ต่ออีก 2 -3 ปี
 • โรงเรียนมัธยมในแคนาดาแบ่งออกเป็น โรงเรียนรัฐบาล (Public School) และโรงเรียนเอกชน (Private School) ที่มีทั้งเป็นแบบ ไป-กลับ (Day School) และแบบประจำ (ฺBoarding School)
 • นักเรียนมัธยมปลาย ต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และเรียนวิชาเลือก (Elective subject) ที่เลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น และโรงเรียนส่วนใหญ่ มีการเรียนการสอนแบบ ESL (การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง) สำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

ลักษณะโครงการฯ :

 • เรียนมัธยมปลายในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรองต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี
 • เลือกเขตพื้นที่การศึกษา (District School Board) มณฑล สภาพอากาศ หลักสูตรการเรียนการสอน กีฬา ดนตรี หรือศิลปะ ได้ตามความสนใจ
 • โรงเรียนในมณฑลควิเบกมีการเรียนการสอนแบบอังกฤษ (English) และแบบสองภาษา (English-French) โดยนักเรียนจะมีโอกาสใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันด้วย
 • พักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาเดียน (Paid Host family)  ที่ตรวจประวัติอาชญากรรม และถูกคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยน และหน่วยงานรัฐบาล หรือพักในหอพักโรงเรียน (Dormitory) ที่มีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับประกาศนียบัตร OEG และใบผลการเรียนจากโรงเรียน (Transcript)  ที่แสดงว่าเรียนครบ 1 ปีการศึกษา  และประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลาย (High School Diploma) กรณีเรียน 2 ปีขึ้นไป
 • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่แตกต่างจากค่าใช้จ่ายโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อเปิดมุมมองความคิด พัฒนาภาษา หรือสนใจเรียนต่อในต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยต้นๆ

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน

*ดูคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ได้ในรายชื่อโรงเรียน

 

ขั้นตอนเฉพาะ :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และเลือกโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา
  *หมายเหตุ: กรณีเลือกเขตพื้นที่การศึกษา (School District) โรงเรียนที่นักเรียนจะได้เข้าเรียนจะถูกจัด
  ให้โดยเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนไม่สามารถเจาะจงโรงเรียนได้ 
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • เข้าร่วมโครงการฯ และปฐมนิเทศของโรงเรียน (ตารางขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน)
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG เริ่มต้นที่ 830,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG + GED Intensive เริ่มต้นที่ 866,000 บาท
  *ดูค่าธรรมเนียมได้ในรายชื่อโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG / โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ 

 

รายชื่อโรงเรียน : coming soon

 


   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2565 #แลกเปลี่ยน2565
#แลกเปลี่ยนแคนาดา

#TheFutureIsYoursToChoose