=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์

     

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรปขนาดเล็ก สนใจศิลปะ สถาปัตยกรรมการออกแบบและธรรมชาติ ชอบความเรียบง่ายและอยากพึ่งพาตัวเอง

 

The Netherlands in Brief :  

 • ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands) หรือ ฮอลแลนด์ (Holland) ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตก ระหว่างเบลเยียม และเยอรมนี ติดกับทะเลเหนือ และเป็นประเทศยุโรปตะวันตกขนาดเล็กที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด
 • ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ 1 ใน 4 ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะอุทกภัย จึงมีเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก ถือเป็นประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • นอกจากทุ่งทิวลิป กังหันลมแล้ว เนเธอร์แลนด์ยังมีสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญคือ ติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ปลอดภัย และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำมาก
 • เป็นประเทศที่มีการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ มีบ้านเมืองสะอาด เรียบร้อย มลพิษต่ำ เพราะคนดัชต์มียานพาหนะหลักคือ จักรยาน และรถไฟฟ้า
 • ชาวดัตช์ส่วนใหญ่ตรงไปตรงมา ให้ความสำคัญเรื่องการแสดงออกและเสรีทางความคิดสูง ถูกสอนให้คิดแบบมีวิจารญาน (Critical Thinking)

 

ภาษาที่ใช้ : ดัตช์ และฟริเซียน (ภาษาราชการ) แต่คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้

 

การศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ : 

 • โรงเรียนในเนเธอร์แลนด์เน้นวิชาการเป็นหลัก แต่นักเรียนจะสามารถหากิจกรรมต่างๆ ทำได้นอกโรงเรียน
 • นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียน (profile) ได้ โดยแผนการเรียนแบ่งออกเป็น 
  • Science and Technology
  • Science and Health Care
  • Economic and Society
  • Culture and Society
 • เวลาเรียน 8.30 – 15.00 น. และไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน
 • โรงเรียนจะอยู่ห่างจาก Host family ไม่เกิน 15 กิโลเมตร
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล (State High School) ที่สอนเป็นภาษาดัตช์ ในระดับชั้น ม. 3 – 5 (Grade 9 - 11)

 

การเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • นักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) 5 วิชา ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และมีวิชาเลือก (Elective subject) ที่หลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ หรือโรงเรียนแนะนำตามความเหมาะสมของระดับภาษาของนักเรียน เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น
 • เมื่อจบโครงการฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเข้าเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด 
  การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ
   

 

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2549 - 31 กรกฎาคม 2552 
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 และมีสถานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี – ดีมาก 
 • ชอบพูดคุย ทำความรู้จัก/หาเพื่อนใหม่ มั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออก
 • เป็นคน Active / ชอบทำกิจกรรม
 • นักเรียนต้องสามารถขี่จักรยานได้ (ชาวดัชต์ทุกคนใช้จักรยาน)
 • ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาดัชต์ ขณะสมัคร แต่ต้องเรียน Dutch online course (จัดโดยองค์กรแลกเปลี่ยนฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ให้ครบ 20 ชั่วโมงก่อนเข้าเร่วมโครงการฯ 

 

 

ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน : 438,000 บาท
*วันที่ปรับปรุง : 12 พฤษภาคม 2566

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาโรงเรียน และครอบครัว/ ที่พัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับ (ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าจัดการเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางเข้าร่วมโครงการ (กรณีเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
 • การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการฯ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วตามระเบียบของสายการบิน (ถ้ามี) ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งการเดินทางอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน หรือเรียนเพิ่มเติม)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์

#TheFutureIsYoursToChoose