=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี

 

     


เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรป สนใจด้านเทคโนโลยี วิศวะ พื้นฐานกฎหมาย หรือต้องการพัฒนาภาษาให้แข็งแรง เพื่อเตรียมตัวเรียนต่อ ทำงานในประเทศเยอรมนี หรือบริษัทเยอรมันต่างๆ ในอนาคต 


Germany in Brief :

 • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนาน ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรปที่มี 9 ประเทศล้อมรอบ
 • ภูมิประเทศมีความแตกต่าง ทั้งเทือกเขาสูง ที่ราบสูง มีแนวชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือ ตอนใต้เป็นแถบที่ราบสูงชวาเบียน-บาวา และครอบคลุมถึงเทือกเขาแอลป์
 • เป็นประเทศแห่งเทคโนโลยี มีระบบขนส่งคมนาคมที่ก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอันดับต้นของโลก และเป็นประเทศอันดับ 1 ของการ Re-Cycle
 • คนเยอรมันมีชื่อเสียงเรื่องความมีวินัย และตรงต่อเวลา โดยได้รับการอบรมและส่งต่อกันตั้งแต่หน่วยครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ
 • เป็นแหล่งกำเนิดของนักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วง 400 ปีที่ผ่านมา และภาษาเยอรมันถูกใช้เป็นภาษาหลักมากในยุโรป และในหลายประเทศ โดยเฉพาะในการทำงาน
 • เป็นหนึ่งในประเทศฝั่งยุโรปที่นักศึกษาเยอรมันไม่เสียค่าเล่าเรียน นักศึกษาต่างชาติเสียค่าเล่าเรียนในอัตราที่จับต้องได้  และมีทุนสนับสนุนแบบให้เปล่า ถือเป็นประเทศที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม

 

ภาษาที่ใช้ : เยอรมัน

 

การศึกษาประเทศเยอรมนี :

 • ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีแบ่งออกเป็น  4 แบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และความสามารถของนักเรียนทุกคนที่มีอยู่อย่างไม่เท่ากัน โดยระบบนี้จะเรียกว่า Dreigliedriges Schulsystem จะแบ่งออกเป็น Hauptschule , Realschule, Gymnasium และ Gesamtschule
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ไปเรียนระบบ Gymnasium ซึ่งคล้ายกับมัธยมปลายของไทยมากที่สุด
 • เนื้อหาของระบบ Gymnasium จะเน้นไปทางทฤษฎี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วิชาที่ให้เลือกเรียนมีอย่างหลากหลาย รวมไปถึงภาษาที่สองและสามจะถูกจัดให้เป็นอีกสองวิชาบังคับของนักเรียน
 • สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อจนจบ จะต้องสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรที่เรียกว่า Abi หรือ Abitur และนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

 

การเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • นักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) 5 วิชา ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และมีวิชาเลือก (Elective subject) ที่หลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ หรือโรงเรียนแนะนำตามความเหมาะสมของระดับภาษาของนักเรียน เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น
   
 • เมื่อจบโครงการฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเข้าเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด 
  การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 

   

 

คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน :

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2549 - 31 กรกฎาคม 2552 
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 และมีสถานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์
 • นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน แต่ต้องสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับ A2 ก่อนยื่นขอวีซ่า (ภายในเดือนพฤษภาคม) 
 • กรณีนักเรียนลงทะเบียนตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันอย่างน้อยในระดับ A1 และสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับ A2 ก่อนยื่นขอวีซ่า (ภายในเดือนพฤษภาคม)
 • นักเรียนสามารถเรียนภาษาได้ที่โรงเรียนสอนภาษาเยอรมันทั่วไป โดยต้องสอบวัดระดับภาษาที่สถาบันเกอเธ่ - Goethe-Institut Thailand

 

ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และใบสมัครภาษาอังกฤษ/เยอรมัน
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • ปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ถ้ามี) และเข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ


ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน : 438,000 บาท
 *วันที่ปรับปรุง : 12 พฤษภาคม 2566

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาโรงเรียน และครอบครัว/ ที่พัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับ (ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าจัดการเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางเข้าร่วมโครงการ (กรณีเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
 • การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดโครงการฯ


ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมโครงการฯ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วตามระเบียบของสายการบิน (ถ้ามี) ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งค่าเดินทางอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน หรือเรียนเพิ่มเติม)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ


 


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์

#TheFutureIsYoursToChoose