=

Bob Simpson Memorial Scholarship

Bob Simpson Memorial Scholarship คืออะไร?

Bob Simpson Memorial Scholarship ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดย Mr. Robert Simpson เป็นทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจะได้เข้าเรียนที่ Whatcom Community College รัฐ Washington เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา และโอนย้ายไปเรียนที่ Western Washington University (WWU) ในสาขาวิชาที่สนใจ ในรัฐเดียวกันอีก 2 ปีการศึกษา จนจบปริญญาตรี

ที่ผ่านมามีศิษย์เก่า OEG มากกว่า 13 คนที่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา​ และเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

ทุน Bob Simpson Memorial Scholarship สนับสนุนและครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าเทอม
 • ค่าหนังสือเรียน
 • ค่าประกันสุขภาพ

 

โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุน ผู้ได้รับทุน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง ดังนี้ 

 • ค่าหอพักของวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน - ประมาณ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อเดือน 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและ SEVIS - 575 เหรียญสหรัฐ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าเดินทางอื่นๆ 40,000 ถึง 55,000 บาท ขึ้นอยูกับสายการบิน (สามารถซื้อตั๋วขาไปขาเดียวได้)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19

*ทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินและ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้


คุณสมบัตินักเรียนผู้สมัครขอรับทุน 

 • อายุ 17 - 19 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลการเรียนดี - ดีมาก มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียนในระดับดี - ดีมาก 
 • มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ ดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ มีทักษะทางสังคมที่ดี เช่น มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น และมีความยืดหยุ่น เป็นต้น
 • สามารถแสดง Financial Statement (ของผู้ปกครอง/ sponsor) ที่มีจำนวนเงินไม่ต่ำว่า 15,000 USD (ประมาณ 525,000 บาท) เพื่อใช้ในการขอวีซ่าได้

 

ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับผู้สมัครทุน Bob Simpson 2024

 

ขั้นตอน

OEG Alumni

บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

Scholarship Application Fee 20 USD (700 บาท)

Scholarship Application Fee    40 USD (1,400 บาท)

1 USD = 35 บาท

ส่งเอกสารประกอบใบสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการเรียนระดับมัธยม.ปลาย (กรณีสอบ GED ให้ยื่น transcript และ Certificate)
 • เรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "My Future Plan" และ "Why should I be selected for Bob Simpson Memorial Scholarship?" (ความยาวรวมทั้ง 2 หัวข้อ ไม่น้อยกว่า 500 คำ)
 • รูปถ่ายครึ่งตัวที่ชัดเจน และกึ่งสุภาพ 1 รูป (ขนาดรูปไม่ต่ำกว่า 1,000x1,500 pixel)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 1 ชุด 
 • หลักฐานการชำระเงินค่า Scholarship Application Fee 
 • อื่นๆ (ถ้ามี) ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น

ช่องทางการชำระ Application Fee 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: บริษัท โออีจี สตั๊ดดี้ อะบรอด จำกัด

เลขที่บัญชี: 049-432758-5

OEG ตรวจเช็คเอกสาร

ส่งแจ้งรายการเอกสารที่ได้รับ หรือเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนให้ผู้สมัครทางอีเมล

 

 

 

สำหรับผู้สมัครทุน Bob Simpson 2024 และสมัครเรียนที่ Whatcom Community College

ขั้นตอน

OEG Alumni

บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

Waive Scholarship Application Fee

Scholarship Application Fee    40 USD (1,400 บาท)

1 USD = 35 บาท

ส่งเอกสารประกอบใบสมัคร

 • สำเนาใบรายงานผลการเรียนระดับมัธยม.ปลาย (กรณีสอบ GED ให้ยื่น transcript และ Certificate)
 • เรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "My Future Plan" และ "Why should I be selected for Bob Simpson Memorial Scholarship?" (ความยาวรวมทั้ง 2 หัวข้อ ไม่น้อยกว่า 500 คำ)
 • รูปถ่ายครึ่งตัวที่ชัดเจน และกึ่งสุภาพ 1 รูป (ขนาดรูปไม่ต่ำกว่า 1,000x1,500 pixel)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 1 ชุด 
 • หลักฐานการชำระเงินค่า Scholarship Application Fee (ถ้ามี)
 • อื่นๆ (ถ้ามี) ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น

ช่องทางการชำระ Application Fee 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: โออีจี สะตั๊ดดี อะบรอด จำกัด

เลขที่บัญชี: 049-432758-5

OEG ตรวจเช็คเอกสาร

แจ้งรับเอกสาร หรือรายการเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนให้ผู้สมัครทางอีเมล

 

ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 40,000 บาท

ชำระภายใน 7 วันหลังจากได้รับอีเมลแจ้งรับเอกสาร

 • กระเป๋าเดินทาง OEG ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 ใบ
 • เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Re-entry  มูลค่า    3,250 บาท ไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 30)
 • สิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษาบางส่วน มูลค่า 2,250 USD จำนวน 2 ทุน (กรณีไม่ได้รับทุนเต็มจำนวน)
 • สิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษาบางส่วน มูลค่า 2,250 USD จำนวน 2 ทุน (กรณีไม่ได้รับทุนเต็มจำนวน)
 

 

ผู้สมัครต้องดำเนินการที่แจ้งข้างต้นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:00 น. 

*OEG ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอนการสมัครข้างต้นอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

 

ขั้นตอนและกำหนดการภายหลังการสมัคร

 • OEG พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์พร้อมกำหนดการ ให้ทราบทางอีเมล วันที่ 6 มีนาคม 2567
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ แจ้งยืนยันเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2567
 • คัดเลือกรอบสัมภาษณ์ โดยตัวแทนจากวิทยาลัย ในเดือนมีนาคม 2567
 • OEG ประกาศผลการคัดเลือกทุน Bob Simpson Memorial Scholarship ทางอีเมล (เดือนเมษายน 2567)
 • นักเรียนทุนฯ ยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประกาศผล (เดือนเมษายน 2567)
 • นักเรียนดำเนินการทำใบสมัครและยื่นวีซ่า (เดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2567)
 • นักเรียนเดินทางไปศึกษาต่อที่ Whatcom Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา และเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2567

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Contact : พี่หน่อง 08 9433 0979 (จ-ศ เวลา 9.30-18.00 น.)/ E-mail : samorn@oeg.co.th