=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา (USA F-1)     
 

เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่สนใจเรียนต่อในต่างประเทศ เพื่อจบมัธยมปลาย หรือต่อเนื่องไปจนถึงมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือประเทศอื่นๆUSA in brief :

 • ประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 หรือ 4 ของโลก ประกอบไปด้วย 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง
 • มีความหลากหลายของภูมิประเทศ วัฒนธรรม และเชื้อชาติ เป็นโอกาสของการสร้าง Connection ในอนาคต
 • เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยระดับ World Class มีความเจริญในทุกด้าน และมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนโลกเป็นอันดับต้น
 • ขึ้นชื่อเรื่องความมีสิทธิเสรีภาพ และการมีอิสระทางความคิด การเรียนเน้นการแสดงความคิดเห็นมากกว่าฟังบรรยาย
 • เป็นหนึ่งในประเทศที่ระบบการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักเรียนมีอิสระทางความคิด การเรียนเน้นการแสดงความคิดเห็นมากกว่าฟังบรรยาย  และเป็นประเทศที่ชาวต่างชาตินิยมมาเรียนมากที่สุด

 

ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ

 

การศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา : 

 • การจัดการศึกษาในอเมริกาเป็นความรับผิดชอบของแต่ละมลรัฐ (State) โดยมีเขตการศึกษาท้องถิ่น (Local School District)บริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และสร้างมาตรฐานการศึกษาเป็นสำคัญ
 • ระบบการศึกษาระดับประถมและมัธยม จัดแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ
  • Elementary school ตั้งแต่ grade 1 - 6
  • Junior High School ตั้งแต่ grade 7 - 8 
  • Senior High School ตั้งแต่ grade 9 - 12
 • ประเภทของโรงเรียนมัธยมในอเมริกาแบ่งออกเป็น โรงเรียนรัฐบาล (Public School) และโรงเรียนเอกชน (Private School) ที่มีทั้งเป็นแบบ ไป-กลับ (Day School) และแบบประจำ (ฺBoarding School)
 • หลังจากเรียนจบในระดับมัธยมแล้ว นักเรียนมีตัวเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (Higher Education) ดังนี้
  1. Junior College/ Community College ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี ได้รับ Associate Degree และสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
  2. College/ University ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ปี ได้รับปริญญาตรีในหลากหลายสาขา
  3. สถาบันที่สอนความถนัดเฉพาะทาง หรือวิชาชีพเฉพาะ เช่น Institute of Technology, Professional School ต่างๆ

 
 

ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน : เริ่มต้นที่ 27,700 เหรียญสหรัฐ
*วันที่ปรับปรุง : 25 พฤษภาคม 2566


   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151
 @oeg.co.th

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา