=

ทุนการศึกษา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 30

ทุนการศึกษา


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศต่างๆ เป็นโครงการที่ได้รับการดูแลและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และ/หรือ โรงเรียน ซึ่งรวมถึงเรื่องของทุนสนับสนุน เช่น การงดเว้นการเก็บค่าเล่าเรียน (ยกเว้นโครงการประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา วีซ่าประเภท F-1) ดังนั้น การไปเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา ผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จึงมีเพียงค่าใช้จ่ายบางส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ (อ่านข้อมูลได้ในค่าใช้จ่าย) โดยจะยังได้รับสิทธิ์ในโรงเรียนเท่ากับนักเรียนท้องถิ่น
 

องค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และ OEG ในฐานะผู้จัดการและดำเนินการโครงการฯ ก็มีแนวคิดในการสนับสนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชน ให้เป็นผู้มีความรู้แบบองค์รวม มีการคิดเชิงสร้างสรรค์ มีทัศนคติและสามัญสำนึกพื้นฐานที่ดี รวมทั้งสามารถมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ จึงเป็นที่มาของการให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ดังนี้
 

ทุนการศึกษา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 30

OEG Student Exchange Scholarship 2023 - 2024

1. OEG Active Young Academic Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่โดดเด่นด้านวิชาการ ขณะเดียวกันมีคุณลักษณะของการเป็นจิตอาสา และจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งเป็นทัศนคติและสามัญสำนึกพื้นฐานทีดี ที่สำคัญต่อการอยู่ในสังคมโลกปัจจุบัน จำนวน 5 ทุน คือ

  • ทุน OEG เต็มจำนวน มูลค่า 488,000 บาท จำนวน 1 ทุน สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1
  • ทุน OEG บางส่วน มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 ทุน สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่า J-1
  • ทุน OEG บางส่วน มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 ทุน สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ทุกประเทศ

 

2. OEG Creator Scholarship นอกจากการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว ทักษะความสามารถอื่นๆ ก็มีความสำคัญ และมีความจำเป็นในโลกปัจจุบันเช่นกัน OEG Creator Scholarship จึงเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารผ่านสารสนเทศ จำนวน 4 ทุน คือ

  • ทุน VDO Creator มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 ทุน
  • ทุน Graphic & Photography Creator มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 ทุน

 

หมายเหตุ : ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเดินทางอื่นๆ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • ค่าเข้าค่ายประเมินความพร้อม (ExCITE Camp)
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน ค่าเรียนภาษา ค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม ค่าฉีดวัคซีน ค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง 
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น

 

อ่านข้อมูลทุนการศึกษาทั้งหมดได้ที่นี่

Latest News
August 5, 2022
May 24, 2022