=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี

     

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในประเทศฝั่งยุโรป สนใจด้านสถาปัตยกรรม แฟชั่นและการออกแบบ ศิลปการทำอาหาร หรือด้านนวัตกรรมทางภาษา 

 

Italy in Brief :  

 • สาธารณรัฐอิตาลี (Republic of Italy) ตั้งอยู่ตอนใต้ของทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้านยกเว้นทางทิศเหนือที่ติดกับสวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย ตะวันตกติดฝรั่งเศส มีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน อากาศอบอุ่น มีฝนตกตลอดปี
 • มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของสหภาพยุโรป เชื้อชาติส่วนใหญ่คือ อิตาเลียน และนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฎิบัติของอิตาลีมีความเคร่งครัดมาก
 • อิตาลีมีวัฒนธรรมคล้ายเอเชีย คือให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ ครอบครัวจะอยู่รวมกันแบบครอบครัวใหญ่ มีการไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
 • เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 8 ของโลก องค์ประกอบที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมอิตาลีได้แก่ ดนตรีโอเปรา อาหาร สถาปัตยกรรมและการออกแบบแฟชั่น

 

ภาษาที่ใช้ : อิตาเลียน

 

การศึกษาประเทศอิตาลี :

 • แบ่งออกเป็น
  • ระดับประถมศึกษา (Scuola Primaria) เป็นการเรียนวิชาพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนค้นหาความชอบและความถนัดของตัวเอง ใช้เวลาเรียน 5 ปี
  • ระดับมัธยมต้น (Scuola Secondaria di primo grado หรือ First Grade Secondary School) ใช้เวลาเรียน 3 ปี  
  • ระดับมัธยมปลาย (Scuola Secondaria di Secondo Grado หรือ Second Grade Secondary School) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ The Liceo ที่เน้นการศึกษาวิชาพื้นฐาน และ Instituto ที่เน้นการศึกษาวิชาชีพ ใช้เวลาเรียน 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของโรงเรียนที่เลือกเข้าเรียน
 • โรงเรียนในอิตาลีจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนจันทร์  - เสาร์ และเรียนวันละประมาณ 5 ชั่วโมง

 

การเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • นักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) 5 วิชา ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และมีวิชาเลือก (Elective subject) ที่หลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ หรือโรงเรียนแนะนำตามความเหมาะสมของระดับภาษาของนักเรียน เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น
   
 • เมื่อจบโครงการฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเข้าเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด 
  การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ

 

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2550 - 31 กรกฎาคม 2553 
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 และมีสถานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์

นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอิตาเลี่ยนขณะสมัคร แต่นักเรียนต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้มีความรู้ระดับเบื้องต้นก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และทำใบสมัครภาษาอังกฤษ/อิตาเลี่ยน
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เรียนภาษา (ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร) และปฐมนิเทศ 
 • เข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :   450,000 บาท
*วันที่ปรับปรุง : 25 เมษายน 2567

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาโรงเรียน และครอบครัว/ ที่พัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับ (ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าจัดการเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางเข้าร่วมโครงการ (กรณีเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
 • การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วตามระเบียบของสายการบิน (ถ้ามี) ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งค่าเดินทางอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน หรือเรียนเพิ่มเติม)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

   

   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนฝรั่งเศส

#TheFutureIsYoursToChoose