=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

            

 

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่หลงไหลประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านวัฒนธรรม อาหาร ศิลปะ การท่องเที่ยว มีความสนใจหรือต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้ทำงานในอนาคต หรือสนใจเรียนต่อในสาขาวิชาด้านธุรกิจเกมส์และอนิเมชั่น ที่ประเทศต้นตำรับ

 

Japan in brief :

 • ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นกลุ่มเกาะรวม 6,852 เกาะ มีเกาะใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และชิโกกุ โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของประเทศเป็นป่าไม้ และภูเขา ภูมิอากาศท้องถิ่นแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศตั้งแต่เป็นแบบกึ่งเขตร้อน ไปจนถึงแบบกึ่งขั้วโลก\
 • มี 8 ภูมิภาค และแบ่งการปกครองเป็น 47 จังหวัด เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นสังคมเมือง มีความหนาแน่นของประชากรมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก
 • 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศอายุมากกว่า 65 ปี ญี่ปุ่นจึงต้องหาวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ และคนรุ่นใหม่ให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมแบบผสม ทั้งเก่าและใหม่ ตะวันออกและตะวันตก และระเบียบวินัยถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมญี่ปุ่น
 • มีอัตราอาชญากรรมต่ำอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง มีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์ การพกพาอาวุธที่มีโทษร้ายแรง
 • เป็นประเทศชั้นนำในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทัดเทียมกับประเทศฝั่งตะวันตก ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้

 

ภาษาที่ใช้ : ญี่ปุ่น

 

การศึกษาประเทศญี่ปุ่น :

 • การศึกษาของญี่ปุ่นแบ่งเป็น
  • การศึกษาระดับต้น คือระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษา 1 - 6
  • การศึกษาระดับกลาง คือระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี
  • การศึกษาระดับสูง คือระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   โดยเป็นภาคบังคับจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติจำกัด ญี่ปุ่นจึงพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก การศึกษาของญี่ปุ่นจึงมีมาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน ตั้งแต่หลักสูตรไปจนถึงเครื่องแบบนักเรียน และเคร่งครัดเรื่องความมีระเบียบวินัยสูง มีการพัฒนาแก้ไขหลักสูตรทุกๆ 10 ปี 
 • จำนวนนักเรียนในชั้นของญี่ปุ่นมีจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ครูครูใช้เวลาน้อยลงในการสอนในห้องเรียน แต่มีเวลามากขึ้นในการเตรียมการสอน


การเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน : 

 • นักเรียนจะเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน แบบประจำ และพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น และนักเรียนต่างชาติ
 • การเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด โดยจัดหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนในกลุ่มวิชาหลักเหมือนกับโรงเรียนไทยได้แก่ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 • นักเรียนที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือมีพื้นเล็กน้อย จะเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาหลักในช่วงแรก และเรียนวิชาอื่นๆ ร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น
 • เมื่อจบโครงการฯ ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอ Report card* จากทางโรงเรียนได้
  *Report card แสดงสถานะการเรียนในต่างประเทศ 1 ปีการศึกษา และผลคะแนนที่ไม่ได้เทียบเป็นเกรด การนำกลับมาเทียบชั้นและเกรดในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน  OEG แนะนำให้นักเรียนปรึกษากับทางโรงเรียนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 


คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติเฉพาะ
 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2550 - 31 กรกฎาคม 2553  
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 และมีสถานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์
 • นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน แต่ต้องเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นของโครงการฯ  เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ดูแลตัวเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองได้ และเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • สอบและสัมภาษณ์โดยโรงเรียน
 • เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
 • ทำใบสมัครของโรงเรียน และยื่นเอกสารขอสถานะจากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ยื่นขอวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เข้าร่วมโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการแลกเปลี่ยน :  ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนเลือก
*วันที่ปรับปรุง: 7 มิถุนายน 2567

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาโรงเรียน / ค่าหอพัก และอาหาร 2 มื้อ (ยกเว้นปิดเทอมฤดูหนาว ช่วงวันหยุดสิ้นปี)
 • ชุดนักเรียน
 • การขอสถานะจากกองตรวจคนเข้าเมือง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าจัดการเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
 • Internet Sim Card ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางเข้าร่วมโครงการ (กรณีเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
 • การดูแล ให้ความช่วยเหลือ จากโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วตามระเบียบของสายการบิน (ถ้ามี) ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งค่าเดินทางอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าที่พักในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว
   

             


#นักเรียนแลกเปลี่ยน

#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี

#แลกเปลี่ยนญี่ปุ่น

#สอบแลกเปลี่ยน

#HighSchool

#ExchangeStudent

#HighSchoolProgram

#ทุนแลกเปลี่ยน