=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา     
 

In brief : 

 • ประกอบไปด้วย 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง 
 • มีความหลากหลายของภูมิประเทศ วัฒนธรรม และเชื้อชาติ
 • มีความเจริญในทุกด้าน และมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนโลกเป็นอันดับต้นๆ
 • ขึ้นชื่อเรื่องความมีสิทธิเสรีภาพ และการมีอิสระทางความคิด การเรียนเน้นการแสดงความคิดเห็นมากกว่าฟังบรรยาย
 • เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่ชาวต่างชาตินิยมไปเรียนมากที่สุด

 

ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ

 

ระบบการศึกษา : 

 • การจัดการศึกษาในอเมริกาเป็นความรับผิดชอบของแต่ละมลรัฐ (State) โดยมีเขตการศึกษาท้องถิ่น (Local School District) ที่เป็นผู้บริหารจัดการศึกษา และมีบทบาทสำคัญที่สุดในระดับรัฐ 
 • แม้ว่าแต่ละรัฐจะมีกฎหมาย และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเป็นของตนเอง แต่เขตการศึกษาท้องถิ่นจะควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และสร้างมาตรฐานการศึกษาเป็นสำคัญ
 • ระบบการศึกษาระดับประถมและมัธยม จัดแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ
  - Elementary school ตั้งแต่ grade 1 - 6
  - Junior High School ตั้งแต่ grade 7 - 8 
  - Senior High School ตั้งแต่ grade 9 - 12
 • ประเภทของโรงเรียนมัธยมในอเมริกาแบ่งออกเป็น โรงเรียนรัฐบาล (Public School) และโรงเรียนเอกชน (Private School) ที่มีทั้งเป็นแบบ ไป-กลับ (Day School) และแบบประจำ (ฺBoarding School)
 • นักเรียนมัธยมปลาย จะต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และมีวิชาเลือก (Elective subject) ที่หลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น 

 

ลักษณะโครงการฯ : แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

โครงการประเภทวีซ่า J-1

 • โครงการฯ ระดับมัธยมปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ด้วยวีซ่านักเรียนประเภท J-1 
 • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และการคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยน และหน่วยงานรัฐบาล 
 • องค์กรแลกเปลี่ยนฯ เป็นผู้จัดสรร โรงเรียน รัฐ และครอบครัวอาสาสมัคร (นักเรียนไม่สามารถเลือกได้)
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอใบผลการเรียนจากโรงเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเรียนครบ 1 ปีการศึกษา

  เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เปิดมุมมองความคิด พัฒนาภาษาและความมั่นใจ และเพิ่ม Profile ของตัวเองให้น่าสนใจ

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน
 • ไม่มีสัญชาติอเมริกัน และไม่เคยได้รับวีซ่า J-1 หรือ F-1 มาก่อน

 

ขั้นตอนเฉพาะ :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)

*เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • ปฐมนิเทศ และเข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเภทวีซ่า J-1 : 488,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเภทวีซ่า J-1 + GED Intensive 524,000 บาท


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศและปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG / โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ 

 
 

โครงการประเภทวีซ่า F-1

 • โครงการแลกเปลี่ยนฯ ระดับมัธยมปลาย  ในโรงเรียนคุณภาพอันดับต้นๆ ด้วยวีซ่านักเรียนประเภท F-1
 • เลือกรัฐ เมือง และโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา (School District) ได้ตามความสนใจ ได้แก่ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนประจำ หรือโรงเรียนที่มีโปรแกรมเฉพาะ เช่น Art School / Sports Academy
 • เข้าร่วมโครงการฯ ได้มากกว่า 1 ปี (กรณีเลือกโรงเรียนรัฐบาล เรียนได้ 1 ปีการศึกษาและต้องเปลี่ยนไปเรียนในโรงเรียนเอกชน) 
 • พักกับครอบครัว (Paid Host Family) ที่ตรวจประวัติอาชญากรรม และถูกคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยน และหน่วยงานรัฐบาล หรือพักในหอพักโรงเรียน (Dormitory) ที่มีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับประกาศนียบัตร OEG และใบผลการเรียนจากโรงเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเรียนครบ 1 ปีการศึกษา(กรณีเรียนจบ grade 12 จะได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายด้วย)

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่สนใจเรียนต่อในต่างประเทศ เพื่อจบมัธยมปลาย หรือต่อเนื่องไปจนถึงมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • มีคุณสมบัติพื้นฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ครบถ้วน
  *ดูคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ได้ในรายชื่อโรงเรียน

 

ขั้นตอนเฉพาะ :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และเลือกโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา
  *หมายเหตุ: กรณีเลือกเขตพื้นที่การศึกษา (School District) โรงเรียนที่นักเรียนจะได้เข้าเรียนจะถูกจัดให้โดยเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนไม่สามารถเจาะจงโรงเรียนได้ 
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • เข้าร่วมโครงการฯ และปฐมนิเทศของโรงเรียน (ตารางขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน)
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ : 

 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเภทวีซ่า F-1 เริ่มต้นที่ 885,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG ประเภทวีซ่า F-1 + GED Intensive เริ่มต้นที่ 921,000 บาท
  *ดูค่าธรรมเนียมได้ในรายชื่อโรงเรียน

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศ และปลายทาง ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ (กรณี OEG / โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐาน)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ 

 

รายชื่อโรงเรียน :  coming soon
   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151
 @oeg.co.th

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา

#TheFutureIsYoursToChoose