=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา (J1 Visa)     
 

เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เปิดมุมมองความคิด พัฒนาภาษาและความมั่นใจ และเพิ่ม Profile ของตัวเองให้น่าสนใจ


USA in brief :

 • ประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 หรือ 4 ของโลก ประกอบไปด้วย 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง
 • มีความหลากหลายของภูมิประเทศ วัฒนธรรม และเชื้อชาติ เป็นโอกาสของการสร้าง Connection ในอนาคต
 • เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยระดับ World Class มีความเจริญในทุกด้าน และมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนโลกเป็นอันดับต้น
 • ขึ้นชื่อเรื่องความมีสิทธิเสรีภาพ และการมีอิสระทางความคิด การเรียนเน้นการแสดงความคิดเห็นมากกว่าฟังบรรยาย
 • เป็นหนึ่งในประเทศที่ระบบการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักเรียนมีอิสระทางความคิด การเรียนเน้นการแสดงความคิดเห็นมากกว่าฟังบรรยาย  และเป็นประเทศที่ชาวต่างชาตินิยมมาเรียนมากที่สุด

 

ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ

 

การศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา : 

 • การจัดการศึกษาในอเมริกาเป็นความรับผิดชอบของแต่ละมลรัฐ (State) โดยมีเขตการศึกษาท้องถิ่น (Local School District)บริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และสร้างมาตรฐานการศึกษาเป็นสำคัญ
 • ระบบการศึกษาระดับประถมและมัธยม จัดแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ
  • Elementary school ตั้งแต่ grade 1 - 6
  • Junior High School ตั้งแต่ grade 7 - 8 
  • Senior High School ตั้งแต่ grade 9 - 12
 • ประเภทของโรงเรียนมัธยมในอเมริกาแบ่งออกเป็น โรงเรียนรัฐบาล (Public School) และโรงเรียนเอกชน (Private School) ที่มีทั้งเป็นแบบ ไป-กลับ (Day School) และแบบประจำ (ฺBoarding School)
 • หลังจากเรียนจบในระดับมัธยมแล้ว นักเรียนมีตัวเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (Higher Education) ดังนี้
  1. Junior College/ Community College ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี ได้รับ Associate Degree และสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้
  2. College/ University ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ปี ได้รับปริญญาตรีในหลากหลายสาขา
  3. สถาบันที่สอนความถนัดเฉพาะทาง หรือวิชาชีพเฉพาะ เช่น Institute of Technology, Professional School ต่างๆ

 

การเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • นักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) 5 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และเรียนวิชาเลือก (Elective subject) ที่หลากหลาย ที่เลือกได้ตามความสนใจ เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น
 • เมื่อจบโครงการฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร OEG และนักเรียนสามารถขอใบผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน ที่แสดงว่าเรียนครบ 1 ปีการศึกษา

 

คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน :

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2550 - 31 กรกฎาคม 2553 
 • ศึกษาระดับชั้นม. 3 – 5 และมีสถานภาพนักเรียนจนถึงวันเดินทาง
 • มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสามปีการศึกษาล่าสุด โดยมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) - นักเรียนชั้น ม.3 ใช้สองปีการศึกษาล่าสุด
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของ OEG
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียนได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี มั่นใจในตัวเอง เปิดกว้างทางความคิด พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค และขัดต่อข้อกำหนดของโครงการฯ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์
 • ไม่มีสัญชาติอเมริกัน และไม่เคยได้รับวีซ่าอเมริกา J-1 หรือ F-1 มาก่อน

 

ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Parents Info Meeting)
  *เป็นข้อกำหนดของโครงการฯ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าฟังประชุม  
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมกิจกรรม และหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม (OEG High School Preparation Series)
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุม/ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ
 • ปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ถ้ามี) และเข้าร่วมโครงการฯ
 • ปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน :  538,000 บาท
*วันที่ปรับปรุง : 25 เมษายน 2567

ค่าธรรมเนียมครอบคลุม

 • การจัดหาโรงเรียน และครอบครัว/ ที่พัก ที่ถูกคัดสรรตามระเบียบที่หน่วยงานของรัฐกำกับ (ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม กรณีพักอาศัยกับครอบครัว)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าจัดการเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
 • การประชุมต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียน
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
 • เจ้าหน้าที่ OEG ดูแลนักเรียนระหว่างเดินทางเข้าร่วมโครงการ (กรณีเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป)
 • การดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลเข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ OEG ตลอดโครงการฯ


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วตามระเบียบของสายการบิน (ถ้ามี) ประสานงานโดย บริษัทตัวแทนตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งค่าเดินทางอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 เช่น การตรวจ Covid-19 การฉีดวัคซีน การ Quarantine เป็นต้น
 • ค่าเรียนภาษาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ (กรณี OEG/โรงเรียน/องค์กรแลกเปลี่ยนกำหนดให้เรียนปรับพื้นฐานหรือเรียนเพิ่มเติม)
 • ค่าปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการฯ 
   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151
 @oeg.co.th

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2566 #แลกเปลี่ยน2566
#แลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา

#TheFutureIsYoursToChoose