=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

สมัครวันนี้เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565     


ลักษณะเฉพาะโครงการ มีให้เลือก 2 แบบ คือ
Exchange (VISA ประเภท J-1)

 • เป็นโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองเป็นเวลา 1 ปีการศึกษาด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1) 
 • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ผ่านการตรวจประวัติอาชากรรม
 • นักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัครและรัฐได้
 • เป็นโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ในต่างประเทศจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด ได้เพิ่มพูนทักษะสำคัญและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์
 • เป็นโอกาสในการทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

Abroad โครงการที่สามารถเลือกโรงเรียนได้ (VISA ประเภท F-1)

 • เป็นโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนระดับ Top ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียน (F-1) 
 • เลือกโรงเรียนได้ตามต้องการ ได้แก่ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนประจำ หรือโรงเรียนที่มีโปรแกรมเฉพาะ เช่น Art School / Sports Academy 
 • เลือรัฐหรือเมืองที่ใฝ่ฝัน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
 • พักกับครอบครัว (Paid Host Family) ที่ได้รับการคัดสรรและผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม หรือ หอพักโรงเรียน (Dormitory) ที่มีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • เหมาะสำหรับ นักเรียนที่จบโครงการ J-1 หรือนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อจนจบมัธยมปลายเพื่อรับ High School Diploma และต่อยอดระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาที่สามารถเลือกได้ (โครงการ Abroad โดยใช้ VISA ประเภท F-1)

       
 

       
 

       
 

       


       
 ภาษาที่ใช้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ : อังกฤษ
 
เหมาะกับใคร

 • นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้น ม.2 - ม.5 
 • นักเรียนที่วางแผนเรียนต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมปลายเพื่อรับ High School Diploma เมื่อเรียนจบ Grade 12
 •  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และพัฒนาภาษาอังกฤษให้แข็งแรง


คุณสมบัติ

 • ประเภท J-1 เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2547 - 31 กรกฎาคม 2550 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
 • ประเภท F-1 เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2547 - 31 กรกฎาคม 2551  และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 5
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0 
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง


ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการ (Parent Info Meeting) - สำหรับผู้ปกครอง
 • เลือกโรงเรียน (เฉพาะประเทศแคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา- Abroad)
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากประเทศที่เลือก
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) และเข้าร่วมโครงการ
 • เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการ

หมายเหตุ: ขั้นตอนโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานการณ์ต่างๆ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐ (วีซ่าประเภท J-1)
ค่าธรรมเนียมโครงการเริ่มต้น: 444,000 บาท

ค่าธรรมเนียมโครงการ + GED Intensive เริ่มต้น 477,000 บาท


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐ (วีซ่าประเภท F-1)
ค่าธรรมเนียมโครงการเริ่มต้น: 800,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโครงการ + GED Intensive เริ่มต้น 833,000 บาท

(สามารถแบ่งชำระได้สูงสุด 10 งวด)


   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151
 @oeg.co.th

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 #แลกเปลี่ยน2564
#แลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา

#TheFutureIsYoursToChoose