>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
Visa USA Visa

                                                                                                  
วีซ่าสหรัฐอเมริกา

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (F-1) และวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J1)

1. หนังสือเดินทาง  (Passport) เล่มปัจจุบัน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าสหรัฐฯ (ถ้ามี) 

2. เอกสารยืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 

3. รูปถ่ายสี 1 รูป ขนาด 5 ซม. X 5 ซม. พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ หน้าตรง ขนาดของใบหน้าต้อง
มากกว่าร้อยละ 50 ของรูป และต้องเห็นใบหู (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

5. แบบฟอร์ม I-20 ที่ออกโดยสถานศึกษา หรือแบบฟอร์ม DS 2019 สำหรับโครงการแลกเปลี่ยน

6. เอกสารยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS
 
7. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript)

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

9. หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัคร (ในกรณีที่ผู้สมัครทำงานแล้ว)

10. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ของบิดา-มารดา / หรือผู้ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor) ที่ธนาคารออกให้เป็นภาษาอังกฤษ 

11.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือ (Bank Statement)  ของบิดา-มารดา / หรือผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor) ย้อนหลัง 6 เดือน
 
12. สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายไม่ใช่บิดา มารดา ต้องใช้สำเนาบัตร
ประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor) พร้อมทั้งแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ออกค่า
ใช้จ่าย (Sponsor)

13. ใบรับรองการทำงานของบิดา มารดา/ผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor) (ตัวจริงและสำเนา) หรือ สำเนา ใบทะเบียนการค้ากรณีที่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเจ้าของกิจการ 

14. สำเนาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

1. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,760 บาท

2. ค่าธรรมเนียม SEVIS สำหรับวีซ่านักเรียน 200 เหรียญสหรัฐฯ, สำหรับวีซ่านักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน 35-180 เหรียญสหรัฐฯ (ชำระเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงิน) 

(SEVIS คือ ระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียน ในช่วงที่อยู่ในสหรัฐฯ โดย กระทรวงความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐฯ เป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม)

***ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน***

หมายเหตุ:  

1. การยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้า หลังจากผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าแล้ว
ตามปกตินักเรียน/นักศึกษาจะได้รับวีซ่าภายใน 1 สัปดาห์ 


2. การขอวีซ่า Trainee  ใช้เอกสาร DS 2019 และ DS 7002 


Updated on Aug 03, 2015


 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.