OEG News and Activities

อัพเดท กิจกรรม และข่าวสาร จากโออีจี

OEG HIGH SCHOOL EXCHANGE เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

OEG High School Exchange

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 10 มถุนายน 2560

–          เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

–          นักเรียนพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวต่างชาตฺซึ่งเป็นเจ้าของภาษา

–          มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงโอกาสการเป็นทูตเยาวชนไทยในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก


ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Exchange USA

Exchange Europe & Asia ประกอบด้วย

  • ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ( ฝรั่งเศส,เบลเยี่ยม)
  • ประเทศที่ใช้ภาษาอิตาเลียน (อิตาลี)
  • ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน (เยอรมนี)
  • ประเทศที่ใช้ภาษาจีน (จีน)

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ –> https://goo.gl/7l2sDn

ข้อมูลทุนการศึกษา –> https://goo.gl/7Iqdlm

ขั้นตอนการสมัคร –> https://goo.gl/wzXTHx

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
  • Google Bookmarks

Next Post

© 2017 OEG News and Activities

By OEG(Overseas Ed Group)