>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
Summer Work and Travel USA Program Info
 

ลักษณะโครงการฯ

Update: 07-07-2017

Work and Travel USA
 เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานการศึกษาและ
วัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
และดำเนินการภายใต้กฎบัญญัติความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฉบับแก้ไขปี 1961
(Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961) ซึ่งกฎบัญญัตินี้มีจุดประสงค์คือ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประชาชนจากประเทศอื่นๆ
โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม


Work and Travel USA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ทำงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ และการทำงานในวัฒนธรรมอเมริกันและนานาชาติ 

OEG : Overseas Ed Group เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้นำโครงการ Work and Travel USA ที่แรกในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ OEG มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น
พัฒนาโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศและเปิดโลกทัศน์สู่สากล พัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความคิดและทักษะการใช้ชีวิต เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมจริง


** โครงการ  Work and Travel USA ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และต้องผ่านการคัดเลือกจากโออีจี นายจ้าง และองค์กรแลกเปลี่ยน  โดยนักศึกษา
จะถือวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J – 1 Visa) ในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

** โครงการ  Work and Travel USA เป็นโครงการที่่มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปทำงาน
เพื่อการเรียนรู้และ สร้างสมประสบการณ์
  การสะสมหรือการมุ่งสร้างรายได้มิได้เป็นเป้าหมายหลักของโครงการฯ
แต่เป็นส่วนช่วยค่าใช้จ่ายระหว่างที่่พำนัก และ ท่องเที่่ยว ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA ในช่วงปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่กำลังศึกษาอยู่ โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ นานสูงสุดไม่เกิน 4 เดือน และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ทางรัฐบาลอเมริกันซึ่งเป็นผู้ควบคุมโครงการ
 Work and Travel USA ได้กำหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาจากประเทศไทยสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ คือ
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม สำหรับสถาบันที่ปิดเทอมแบบปฏิทินการศึกษาไทย ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องสิ้นสุดโครงการฯ และกลับถึงประเทศไทยก่อนเปิดภาคเรียน และการเข้าร่วมโครงการฯไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักศึกษา

ประเภทโครงการ Work and Travel USA

Placement Program: เป็นโครงการฯ ที่สถานที่ทำงานต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแลและการประสานงานขององค์กร
แลกเปลียนฯ ซึ่งองค์กรแลกเปลี่ยนฯ จะทำหน้าที่ตรวจสอบว่า สถานที่ทำงานเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ และต้องรองรับ
นักศึกษาเข้าทำงานได้ โดยนักศึกษาส่วนมากจะเลือกเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA ประเภทนี้

Self-Placement Program: เป็นโครงการฯ ที่นักศึกษาติดต่อประสานงานกับสถานที่ทำงานที่อเมริกาด้วยตนเอง
โดยสถานที่ทำงานเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์กรแลกเปลี่ยนฯ แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กร
แลกเปลี่ยนฯ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นงานที่นักศึกษาสามารถทำได้ถูกต้องตามกฏหมาย และต้องรองรับนักศึกษาเข้าทำงาน
ได้ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.