>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
 
 


ข้อมูลทั่วไปของโครงการ


โครงการอาสาสมัคร (Volunteer) เป็นโครงการช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษา ของโออีจี ซึ่งเล็งเห็น
ความสำคัญของงานอาสาสมัครในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชุมชนที่่ขาดแคลนปัจจัยทางด้านต่างๆ

โครงการอาสาสมัคร เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ ทั้งนักศึกษา ผู้จบการศึกษาแล้ว และ ผู้ที่่รัก การเดินทาง ที่่สนใจ
ในประเทศและวัฒนธรรมใหม่ๆ รวมทั้งการผจญภัยต่างๆ ได้ทำหน้าที่่อาสาสมัคร ในประเทศไทยในโครงการอาสา
สมัครหลายๆแห่ง ที่่เราสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ โครงการอาสาสมัคร ส่วนใหญ่เป็นการให้การศึกษาภาษาอังกฤษแก่
เยาวชนชาวไทย ซึ่งเยาวชนเหล่านี่้ บ้างก็มาจาก ครอบครัวที่่ยากจน ขาดแคลน บ้างก็กำพร้า หรือ ถูกทอดทิ้ง
นอกจากนั้น อาสาสมัครยังได้ ทำหน้าที่่ช่วยเหลือด้านการก่อสร้าง และ กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น
การทำสวน การทำอาหาร และ กิจกรรมอื่นๆที่่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆ ที่่อาสาสมัครเข้าไปอาศัยอยู่ ความช่วย
เหลือของอาสาสมัครนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือ และ พัฒนา เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสให้เติบโตขึ้น
เป็นสมาชิกที่่ประสบความสำเร็จในสังคมโครงการอาสาสมัคร ของเรา มุ่งหวังที่่จะช่วยเหลือให้ความรู้ และ ทักษะแก่เยาวชนและ พร้อมกันนั้น ยังช่วยเยียวยา
บาดแผลจากประสบการณ์เลวร้ายต่างๆที่่พวกเขาได้เผชิญมา ด้วยการ ให้การสนับสนุน ทั้งทางด้านร่างกาย ด้วย
อาหาร ที่่พักอาศัย ยารักษาโรค และ เครื่องนุ่งห่ม และ ทางด้านจิตใจด้วยการให้ความรัก และ สร้างสิ่งแวดล้อมที่่
ปลอดภัยให้พวกเขา การที่่อาสาสมัคร ให้การศึกษา ให้อภัย ให้ความรัก ความเข้าใจ และ การสนับสนุนแก่พวกเขา
ถือเป็นกุญแจสำคัญในการบ่มเพาะความมั่นใจ และ ทักษะต่างๆที่่จำเป็นในการดำรงชีวิต แก่เยาวชนเหล่านั้น

 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.