>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
Visa Australia Visa

                                                                                                  
วีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

1. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า 157 A (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า-โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ”

3. รูปถ่ายสี 3 รูป ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว เพื่อใช้ติดใบสมัครวีซ่า 1 รูป และติดใบตรวจสุขภาพ
แบบฟอร์ม160 และแบบฟอร์ม 26 อีกแบบฟอร์มละ 1 รูป

4. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน

5. เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment -COE)

6. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

7. สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายไม่ใช่บิดา
มารดา
ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor) พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor)

8. หลักฐานการศึกษา (Transcript) ของผู้สมัครตัวจริง และสำเนา

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

10. สำเนาใบจดทะเบียนสมรส หรือ ใบจดทะเบียนหย่าของผู้สมัคร (ถ้ามี)

11. ใบรับรองการทำงานของผู้สมัคร ตัวจริงและสำเนา (ในกรณีที่ผู้สมัครทำงานแล้ว)

12. เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือเอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร
(สำหรับผู้สมัครผู้ชาย)

13. สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เป็นหลัก(ตัวจริงและสำเนา) และ Bank Statement
ของบิดา-มารดาหรือ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor) โดยให้ทางธนาคารออกเอกสารรับรองบัญชี
ระบุยอดเงินในบัญชีเป็นเงินเหรียญออสเตรเลีย และแสดงหลักฐานเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
พร้อมประทับตราธนาคาร ลงวันที่ และเซ็นต์รับรอง

14. ใบรับรองการทำงานของบิดา มารดา/ผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย (Sponsor) (ตัวจริงและสำเนา) หรือ
สำเนาใบทะเบียนการค้ากรณีที่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเจ้าของกิจการ

15. แบบฟอร์ม 956 เพื่อยืนยันการมอบอำนาจให้บริษัท OEG เป็นตัวแทนในการดำเนินการ
ยื่นขอวีซ่าให้แก่ผู้สมัคร

16.  ผลการตรวจสุขภาพของผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล และแพทย์ตาม
รายชื่อที่ทางสถานทูตออสเตรเลียกำหนดไว้เท่านั้น

17. หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน (Overseas Student Health Cover-OSHC)

18. ในกรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองให้เดินทางโดยลำพังได้
โดยสามารถเลือกทำได้ 2 กรณีดังนี้
      18.1 บิดาและมารดาไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านเพื่อให้
ออกจดหมายยินยอมให้
      18.2 บิดาและมารดาไปติดต่อที่ VFS Australia เพื่อเซ็นแบบฟอร์ม 1229 โดยต้องนำ
หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาไปด้วย

***เอกสารหรือหลักฐานที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ

 

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่านักเรียน 16,650 บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว 4,050 บาท
ค่าบริการ VFS 600 บาท
 

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อเรียนภาษาหลักสูตรระยะเวลา
ไม่เกิน 10 สัปดาห์ ต้องยื่นขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า 48R
และโดยทั่วไปไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวต้องตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ
วีซ่าประเภทนักเรียน
จะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                       

Updated on May 09, 2014

 

 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.