>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
 Teach in Thailand Standard Program
 


ข้อมูลโครงการเบื้องต้น

โครงการ Teach In Thailand (Standard)


โครงการ Teach in Thailand เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่่ทาง โออีจี ร่วมกับองค์กร Council on
International Educational Exchange (CIEE) พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ
ที่่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและใช้ชีวิตในประเทศไทย ผ่านการเป็นผู้สอน หรือ
ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งอาชีวะศึกษา
ทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน

โครงการ Teach in Thailand
จึงเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่่นอกจากจะช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม และชีวิต
ความเป็นอยู่ที่่ดีงามของไทยแล้ว ยังมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนไทย
ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

ที่่ผ่านมา โครงการ Teach in Thailand ได้มีบทบาทในการสนับสนุน โรงเรียนที่่มีงบประมาณจำกัด ให้สามารถ
จ้างผู้สอนภาษาอังกฤษที่่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อให้นักเรียนไทย ได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ ภาษาอังกฤษ กับครูชาว
ต่างชาติ (Native speaker) โดยตรง

การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการดำเนินการโดยตรงในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
อังกฤษ โดยมีองค์กรแลกเปลี่ยนที่่มีสำนักงานในแต่ละประเทศ คัดเลือกผู้เข้าร่วม โครงการที่่มีความรู้ ความสามารถ
มาสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทยในตำแหน่ง ผู้สอน หรือผู้ช่วย โดยหลักเกณฑ์ที่่ทางองค์กรใช้ คัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ คือ จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นสาขาใดก็ได้

      นอกจากนี้้ทางองค์กรพิจารณาคัดเลือกคนที่่มีความสนใจในวัฒนธรรม และมีความพร้อมที่่เปิดกว้าง ทางความคิด
และมีทัศนคติในเชิงบวก อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ ผู้มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ มี
  โอกาสเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ของคนไทย โดยการใช้ชีวิต ในประเทศไทยในฐานะผู้สอนชาว
  ต่างชาติหรือผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนไทย

 2. เพื่อช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่่รู้จักยิ่งขึ้น

 3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จากผู้สอนภาษา อังกฤษชาวต่าง
  ชาติที่่เป็นเจ้าของภาษา รวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์จริง จากการสื่อสารกับ
  เจ้าของภาษาโดยตรง

 4. เพื่อมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่่มีคุณภาพ และเป็นเจ้าของภาษา ในด้านการสอนภาษา
  อังกฤษในประเทศไทย

 5. เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนที่่มีงบประมาณจำกัด หรือโรงเรียนที่่ไม่สามารถหาผู้สอนชาวต่างชาติได้
  ให้มีโอกาสได้รับผู้สอน หรือ ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษที่่เป็น เจ้าของภาษา มาช่วยในการสอนภาษาอังกฤษได้

ระยะเวลาของโครงการ

• 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน)  

    ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน หรือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม

• 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
    ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือน มีนาคม หรือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกันยายน

 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.