>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
Study Abroad แนะแนวศึกษาต่อ UK

English Course


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ
ได้แก่

 • หลักสูตร Academic English,
  เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
  โดยเน้นและให้ความสำคัญกับทักษะเชิงวิชาการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Beginner,
  Intermediate, Upper-Intermediate และ Advanced

  การเรียนในระดับ Beginner และ Intermediate จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
  จนถึงระดับกลาง แต่การเรียนในระดับ Upper-Intermediate และ Advanced จะเป็นการเรียน
  ขั้นสูงโดยเน้นคำศัพท์และทักษะที่สูงขึ้น เช่น การจดบันทึกย่อ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เป็นต้น
 • หลักสูตร English for Test Preparation Program
  เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเตรียมสอบ IELTS, Cambridge Test
  (FCE, CAE, BEC, BEC Higher) และ TOEFL เป็นต้น

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ ได้แก่

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หรือ Intensive General English Program
  เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อติดต่อสื่อสาร หรือ
  การทำงานในชีวิตประจำวัน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หรือ English for Business
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บุคคลวัยทำงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ
  การเรียนในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย การฝึกเตรียมตัวและการนำเสนอ การเข้าร่วมการประชุม
  รวมถึงการอ่านและการอภิปรายกรณีศึกษาในข่าวธุรกิจและบทความเกี่ยวกับธุรกิจ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน หรือ English for Specific Purpose เช่น English For
  plus Art & Design , English plus Marketing & Communication

 

สถาบันที่เปิดสอน ได้แก่

ELC-BRISTOL (English Language Centre Bristol) (www.elcbristol.co.uk)
โรงเรียนภาษาเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Bristol ซึ่งเป็นเมืองที่มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตสูง บรรยากาศของ
เมืองผสมผสานด้วยวัฒนธรรมอันเก่าแก่ มีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และความทันสมัยของโรงภาพยนตร์
สถานที่ช๊อปปิ้ง ชีวิตยามค่ำคืน ร้านอาหาร อยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 90 นาที (เดินทางด้วยรถไฟ)

 • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกมากมาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดทั่วไป และ
  หลักสูตรเตรียมสอบสำหรับการสอบ IELTS, Cambridge, BULATS (การสอบธุรกิจเคมบริดจ์)
  TOEFL และ TOEIC

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษมี 6 ระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงขั้นสูงและมีหลายชั้นในแต่ละระดับ

 • ขนาดของชั้นเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 คน
 • ที่พักไม่ไกลจากโรงเรียนมากสามารถเดินไป-กลับได้

 

Stafford House (www.staffordhouse.com)
เป็นโรงเรียนภาษาเก่าแก่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1952 มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 50 ปี ตั้งอยู่ที่เมือง Canterbury,
Kent เป็นเมืองที่มีความสวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 90 นาที
(เดินทางด้วยรถไฟ)

 • โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน Holborn ทำให้การเดินทางสะดวก

 • อาจารย์ผู้สอนประจำทุกคนได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษชั้นสูง (DELTA-
  Diploma in English Language Teaching to Adults)

 • จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนเฉลี่ย 10 ถึง 14 คน

 • มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยห้องเรียนใช้ Interactive whiteboard ในการสอน

 • มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด

 • โรงเรียนมีบริการรถรับส่งจากบ้าน ไปโรงเรียนทุกวัน

 

 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.