>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
Study Abroad แนะแนวศึกษาต่อ Canada

About Canada

ประเทศแคนาดา (Canada)

ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับ ประเทศสหรัฐอเมริกา พื้นที่ของประเทศมีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของโลก แต่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่เป็นอันดับสามเป็น
อย่างมาก

ประเทศแคนาดามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และมีความเป็นมิตรกับผู้มาเยือน นอกจากนี้แคนาดา
ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก แต่ขณะเดียวกัน
ประเทศแคนาดาก็ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  มีทัศนียภาพที่สวยงาม ที่สำคัญประเทศแคนาดาเป็น
ประเทศที่สงบ สะอาด ปลอดภัย  และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

สำหรับทางด้านการศึกษา แคนาดาแบ่งระบบการศึกษาเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆคือ ระดับประถม , ระดับมัธยม และ
ระดับอุดมศึกษา แคนาดานับเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการเดินทางไปศึกษาต่อมากที่สุดประเทศหนึ่ง เนื่องจาก
ประเทศแคนาดามีประชากรสำเร็จการศึกษามากที่สุด และมีอัตราการรู้หนังสือสูงสุดในโลก มีระบบการศึกษาที่ดี
มีคุณภาพสูง โดยการศึกษาในแต่ละมณฑลจะมีหน่วยงานภาครัฐของแต่ละมณฑลคอยกำกับดูแลเพื่อให้มีมาตรฐาน
สูงเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะในการเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ประเทศแคนาดา ยังอนุญาตให้นักศึกษาที่เรียนภาษาระยะยาว  6 เดือนขึ้นไป สามารถทำงานเพื่อหาประสบการณ์
อีกสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงโดยโรงเรียนจะเป็นผู้ขอใบอนุญาตทำงานให้


  

 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.