>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer
 
 
 
 

                                                                                                  
ข้อมูลโครงการเบื้องต้น


 • โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมา
  หรือ ฝึกงานตามประสบการณ์ของผู้สมัคร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับ
  น้องๆในการเรียนรู้วิถีชีวิตการทำงาน วัฒนธรรม และ สังคมการทำงานของชาวอเมริกัน

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมทำงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทั้งแบบได้รับค่าตอบแทน
  และไม่มีค่าตอบแทน

 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกสมัครตำแหน่งที่สนใจได้ตามความต้องการ โดยต้องเป็นตำแหน่งงาน
  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ผู้สมัครเรียนจบมาหรือมีประสบการณ์การทำงานเท่านั้น

 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถฝึกงานได้ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 20 เดือน


ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัคร Internship USA

Internship หรือ INT

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป
 • กรณีจบการศึกษามาแล้ว ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบจบการศึกษา
 • ระยะเวลาฝึกงานไม่เกิน 12 เดือน

Professional Career Training หรือ PCT

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานตรงกับสายที่เรียนมา 1 ปี
 • ในกรณีที่ทำงานไม่ตรงกับสายที่เรียนมา ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่จะไปฝึกงานอย่างน้อย5 ปี
 • ระยะเวลาฝึกงานไม่เกิน 18 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • ผลสอบ TOEFL / IELTS / TOEIC หรือผลสอบอื่นๆ จะมีส่วนช่วยให้ได้รับพิจารณาง่ายขึ้น
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • เป็นผู้มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ระบบการทำงานในต่างประเทศและเปิดรับความแตกต่าง
  สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้ในวัฒนธรรมอื่นๆ
 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.