>>ABOUT OEG      >>CONTACT OEG      >>ENQUIRY OEG
 
 
StudyAbroad
SummerCourse
HighSchool
WorkTravel
Aupair
Aupair
Aupair
TeachInThailand
Volunteer 
 
 
   High School Exchange
ก่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
 


ค่าใช้จ่ายโครงการ
Update:15-12-2014

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 ปีการศึกษา ครอบคลุม

ประเภทที่ 1
368,000 บาท

ประเภทที่ 2 -Basic
523,000 บาท

ประเภทที่ 2-Executive
650,000 บาทขึ้นไป

เจ้าหน้าที่โออีจี ร่วมเดินทางเพื่อดูแลนักเรียนระหว่างเดินทาง (กรณีที่เดิน ทางเป็นคณะมากกว่า 5 คน)

 

 

ค่ายปฐมนิเทศ 3 วัน 2 คืน ในประเทศไทย (Pre-Departure Orientation)

ปฐมนิเทศและทัศนศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา (In - country Orientation)

ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียม SEVIS และค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของครอบครัวอาสาสมัคร

การจัดหาครอบครัวอาสาสมัคร

การจัดหาโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอเมริกัน

ผู้ประสานงานประจำท้องถิ่นชาวอเมริกัน ดูแลให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ

เจ้าหน้าที่โออีจี ส่งข่าวสาร ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ

การอบรมเรื่องการเดินทาง และการอบรมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

การประชุมผู้ปกครองก่อนการเดินทาง (Parent Pre departure Meeting)

 

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

ปัจฉิมนิเทศ 2 วัน 1 คืน เมื่อนักเรียนเดินทางกลับถึงประเทศไทย

 

 


ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic) และ
  / หรือค่าเดินทางภายในประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าเข้าค่ายประเมินความพร้อม (ExCITE Camp)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม (กรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน) ค่าเลือกโซน ค่าเรียนภาษา
 • ค่าฉีดวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น

 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแถบทวีปยุโรป และประเทศออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 ปีการศึกษา จำนวน 378,000 บาท ครอบคลุม

 • เจ้าหน้าที่ โออีจี ร่วมเดินทางเพื่อดูแลนักเรียนระหว่างเดินทาง (กรณีที่เดินทางเป็นคณะมากกว่า 5 คน)
 • ค่ายปฐมนิเทศ 3 วัน 2 คืน ในประเทศไทย (Pre-Departure Orientation)
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษา ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ (In - country Orientation)
 • ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และการจัดหาครอบครัวอาสาสมัคร
 • การจัดหาโรงเรียน ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในต่างประเทศ
 • ผู้ประสานงานประจำท้องถิ่นชาวอเมริกัน ดูแลให้ความช่วยเหลือและรายงานผล การเข้าร่วมโครงการฯ
 • เจ้าหน้าที่โออีจี ส่งข่าวสาร ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือตลอดการเข้าร่วม โครงการฯ
 • การอบรมเรื่องการเดินทาง และการอบรมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • การประชุมผู้ปกครองก่อนการเดินทาง (Parent Pre departure Meeting)
 • ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
 • ปัจฉิมนิเทศ 2 วัน 1 คืน เมื่อนักเรียนเดินทางกลับถึงประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic)
 • ค่าเดินทางไปหาครอบครัวอาสาสมัคร สำหรับบางประเทศแถบทวีปยุโรป
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าแปลเอกสาร
 • ค่าเข้าค่ายประเมินความพร้อม (ExCITE Camp)
 • ค่าเรียนภาษาเฉพาะบางประเทศ (เริ่มตั้งแต่ 50,000 บาท เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับประเทศและระยะเวลา)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม (กรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน) ค่าใช้จ่าย
  ที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯประเทศจีน

ค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 ปีการศึกษา จำนวน 368,000 บาท ครอบคลุม

 • การเรียนภาษาแมนดารินเพิ่มเติม 60 ชั่วโมง
 • ค่ายปฐมนิเทศ 3 วัน 2 คืน ในประเทศไทย (Pre-Departure Orientation)
 • ปฐมนิเทศและทัศนศึกษา ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ (In - country Orientation)
 • การจัดหาโรงเรียน ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในต่างประเทศ และการจัดหาครอบครัวอาสาสมัคร
 • ผู้ประสานงานประจำโรงเรียน ดูแลให้ความช่วยเหลือและรายงานผล ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ
 • เจ้าหน้าที่โออีจี ส่งข่าวสาร ติดต่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือตลอดการเข้าร่วม โครงการฯ
 • การอบรมเรื่องการเดินทาง และการอบรมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
 • การประชุมผู้ปกครองก่อนการเดินทาง (Parent Pre departure Meeting)
 • ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างประเทศ (International) และ ภายในประเทศ (Domestic)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมการทำ Residential Permit ในประเทศจีน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม ค่าหนังสือเรียน ค่าชุดนักเรียน ค่าใช้จ่าย
  ที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนก High School Exchange (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน)  
โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป
กรุงเทพฯ 02-263-3661-9 (9 คู่สาย) กด 4 แผนก High School Exchange / Email: highschool@oeg.co.th
เชียงใหม่ 053-811-355-6 (2 คู่สาย) / Email: chiangmai@oeg.co.th


 
   
 
     
 
 
         
  Programs
-Study Abroad
-Summer Course
-High School Exchange
-Summer Work and Travel
-International Experience Canada
-Internship USA
-Work and Study
-Teach in Thailand
-Volunteer in Thailand
Home
-About OEG
-Contact OEG
-Enquiry OEG

-News & Activities
-Gallery
-Testimonials

-Visa
-Services

-Download Zone
-Articles

   
   
Overseas Ed Group
130-132 Sindhorn Building, Tower 2, 9th floor, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
Tel : (66) 2263-3661-9
Fax : (66) 2263-3670 , (66) 2627-3939
E-mail : info@oeg.co.th© Copyright 2011 OEG (Overseas Ed Group) Co.,Ltd.